ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

A szerződés tárgya: virtuális szerverek, játékszerverek üzemeltetése, ezek bérbeadása Előfizető részére. Az ÁSZF elfogadásával Előfizető az Infotipp Rendszerház Kft. szolgáltatási feltételeit elfogadja, a Szolgáltatási Keretszerződés az Infotipp Rendszerház Kft-vel létrejön.

AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE

E-mail: info@jatekszerverek.hu
Tel: 20/9890-781
Az oldalon online ügyfélszolgálati rendszer működik.
Honlap: http://www.jatekszerverek.hu

AZ ÁSZF ALANYAI

Jelen ÁSZF kiterjed egyrészről az Infotipp Rendszerház Kft-re, mint szolgáltatóra (a továbbiakban: Szolgáltató), másrészről a szolgáltatást igénybe vevő, ezen dokumentumot aláíró előfizetőre (a továbbiakban: Előfizető).

Szolgáltató: az a jogi személy, aki az Előfizetővel megkötött Szolgáltatási Szerződés, Megrendelés alapján a jelen ÁSZF-ben meghatározott szolgáltatást nyújtja.

Előfizető: az a személy / jogi személy/társaság/szervezet, aki a Szolgáltatóval megkötött
Szolgáltatási Szerződés, Megrendelés alapján meghatározott szolgáltatást igénybe veszi.

AZ ÁSZF HATÁLYA

Jelen ÁSZF kiterjed az Infotipp Rendszerház Kft. minden internetes szolgáltatása tárgyában aláírt Szolgáltatási Szerződésre, ill. a Megrendelésre. Az ÁSZF szabályozza a felek tartós jogviszonyának általános feltételeit, a felek alapvető jogait és kötelezettségeit. Az Előfizető által ténylegesen megrendelt szolgáltatásokat, a Szolgáltató által felszámított díjakat és az Előfizető által választott díjcsomagot felek a Szolgáltatási Szerződés, ill. Megrendelés alapján határozzák meg.

A szerződéses jogviszony a Szolgáltatási Szerződés, ill. a Megrendelés Előfizető általi aláírásával, az abban meghatározott időtartamra jön létre.

A szerződéses jogviszony megszűnik, amennyiben azt Szolgáltató vagy Előfizető a felmondási időt figyelembe véve írásban felmondja.

A rendes felmondási idő mindkét fél részéről 15 nap.

A Szolgáltatási Szerződés módosítása minden esetben írásban történik.

A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁSOK MEGHATÁROZÁSA

Az egyes szolgáltatás-típusok részletes leírása jelen ÁSZF 1. sz. mellékletét képezi. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy az egyes szolgáltatástípusokon belül a szolgáltatástípusok elemeiből szolgáltatáscsomagokat állítson össze. A szolgáltatáscsomagok leírását, valamint díjait a Szolgáltató internetes honlapján elérhetővé teszi.

SZOLGÁLTATÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltatási Szerződés, ill. a Megrendelésben részletezett szolgáltatásokat Előfizető számára biztosítja szerződés teljes időtartama alatt.

Szolgáltató köteles a szolgáltatásaiban esetlegesen felmerült hibát lehetőségeihez mérten a lehető leggyorsabban kijavítani, Előfizető számára a szerződés tárgyát képező szolgáltatással kapcsolatos technikai felvilágosítást telefonon vagy e-mailen - az illetékes személynek - térítés nélkül megadni azzal a megszorítással, hogy a felvilágosítási kötelezettség kizárólag a szolgáltatás igénybevételéhez és rendeltetésszerű használatához szükséges információkra terjed ki.

Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy Előfizető adatait titkosan kezeli, nyilvánosságra nem hozza, azokat harmadik félnek át nem adja - hacsak erre adott helyzetben jogszabály nem kötelezi.

Szolgáltató az igényelt szolgáltatások aktiválásának időpontjától kezdődően felel a szolgáltatás működőképességéért.

Szolgáltató szavatolja, hogy a Megrendelésben szereplő szolgáltatás(ok) biztosításához minden adminisztratív és technikai eszközzel rendelkezik.

Esetleges üzemzavar esetén Szolgáltató mindent megtesz a hiba lehető legrövidebb időn belüli elhárításáért. Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a neki nem felróható módon bekövetkező váratlan eseményekből eredő szolgáltatási kimaradásokért, esetleges adatveszteségekért, illetve azon károkért, amelyek rajta kívül álló okok eredményeképpen következtek be. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást karbantartási és fejlesztési célzattal, annak feltétlenül szükséges időtartamára felfüggessze - amennyiben erről Előfizetőt előzetesen tájékoztatta.

Szolgáltató a szolgáltatáskör bővítésére való jogát fenntartja - esetlegesen Előfizető előzetes tájékoztatása nélkül is.

ELŐFIZETŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

Előfizető kötelezettséget vállal a Szolgáltatási Szerződés, ill. a Megrendelésben megjelölt szolgáltatások díjának megfizetésére.

Kizárólag Előfizető jogosult a jelen szerződés tárgyát használni, hasznosítani, azzal rendelkezni. Ha ezen jogok gyakorlását másnak átengedi vagy a szolgáltatást harmadik személynek bármilyen formában továbbadja, átengedi, hozzáférhetővé teszi, felelős minden olyan kárért, amely enélkül nem következett volna be. Előfizető tudomásul veszi, hogy Szolgáltató ebben az esetben a szerződés azonnali hatályú felmondására, valamint az Előfizető által okozott kár kifizetésére köteles.

Előfizető szavatol azért, hogy a Szolgáltató által üzemeltetett szerveren az általa elhelyezett programok, vagy a Előfizető részéről történő egyéb beavatkozás a szolgáltatás folyamatosságában, minőségében, valamint az ott tárolt adatokban semmilyen kárt nem okoz. Előfizető tudomásul veszi és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a rendeltetésszerű joggyakorlás ezen követelményének szándékos vagy súlyosan gondatlan megszegése esetén a Szolgáltató jogosult az Előfizetőnek az azonosításhoz szükséges adatait a károsult fél részére átadni.

AZ ELŐFIZETŐ DÍJFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEI

Szolgáltató a Szolgáltatási Szerződésben, ill. a Megrendelésben megjelölt és részletezett szolgáltatások díjáról a meghatározott fizetési gyakoriság mellett, a kijelölt fizetési mód alapján előre számlát állít ki az Előfizető részére, amelyet Előfizető a számlán feltüntetett határidőn belül köteles kiegyenlíteni.

A fizetési kötelezettségek elmulasztása esetén Szolgáltató jogosult késedelmi kamat felszámítására, melynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese.

Amennyiben az Előfizető a fizetési kötelezettségeinek nem tesz eleget, a Szolgáltató jogosult
(külön értesítés nélkül) a szolgáltatást korlátozni, adott esetben felfüggeszteni és a szolgáltatási szerződést azonnali hatállyal felmondani, a meglévő pénzügyi követelések fennállása mellett. A felfüggesztett szolgáltatás újraaktiválása csak a meglévő pénzügyi követelések és a szolgáltatás újraaktiválási díjának teljesítésével történhet meg. Az újraaktiválási díjat a Szolgáltató határozza meg, melynek összege 3.000 Ft+Áfa ill. az aktiválásra fordított időtartam munkaórában mért értéke.

A díjfizetés lehetséges módjai a következők: banki átutalás, bankfióki készpénzes befizetés, készpénz, paypal online átutalás.

Késedelmes fizetés esetén Előfizető beleegyezik, hogy a Szolgáltatóval kötött szerződést és ezzel Előfizető adatait átadja adósságkezelés céljából a Szolgáltató által kijelölt adósságkezelő cégnek.

A rendszeres (havi, negyedéves, éves ill. az Előfizetővel egyedileg megállapodott rendszerességű) előfizetési díjat a Szolgáltató jogosult előre, a számlázási időszakot megelőző hónapban kiszámlázni.

VEGYES ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Szolgáltató és Előfizető kölcsönösen kijelentik, illetve kölcsönösen jóváhagyólag tudomásul veszik, hogy rendelkeznek azzal a képességgel és meghatalmazással, hogy jelen szerződéses kapcsolatba lépjenek és az ebből fakadó szerződéses kötelezettségeiket teljesítsék.

A Szolgáltató fenntartja magának a szolgáltatás karbantartásának jogát, amelynek időpontjáról, valamint várható időtartamáról Előfizetőt lehetőség szerint előre tájékoztatja. A karbantartás idején változatlan díjfizetési kötelezettség mellett a szolgáltatás szünetel, azonban a Szolgáltató vállalja, hogy a szükséges munkákat a lehető leggyorsabban végzi el.

A tárterület tartalmáért, az Előfizetőnek a magyar vagy nemzetközi jogszabályokat sértő tevékenységéért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, ez kizárólag az Előfizető felelőssége. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy az Előfizető ilyen tevékenységet folytat, abban az esetben a szolgáltató jogosult a szolgáltatás szüneteltetésére, vagy akár a szerződés azonnali hatállyal történő felmondására.

A Szolgáltató fenntartja magának az árváltoztatás jogát, amely azonban a már megkötött, határozott időre szóló szerződésekre nem vonatkozik, csak abban az esetben, ha a szerződés erre külön kitér. Határozatlan időre szóló szerződés esetén pedig a Szolgáltató az árváltozást megelőzően Előfizetőt értesíteni köteles (e-mail is elfogadott).

Előfizető köteles az adataiban bekövetkezett változásokról a Szolgáltatót haladéktalanul, írásban értesíteni (e-mail is elfogadott).

Szolgáltató a vállalási határidőket egyoldalúan módosíthatja, ha erről az adott szerződés másként nem rendelkezik. A módosítást azonban kizárólag a módosítandó határidő lejárta előtt, írásban köteles jelezni (e-mail is elfogadott).

Bármely, e szerződés alkalmazásából eredő jogvita esetén a Magyar Köztársaság
törvényei és jogszabályai az irányadók.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó szabályai az irányadók.
Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során egymással együttműködnek, a szükséges tájékoztatást egymásnak megadják, az esetleges vitás kérdésekben elsősorban békés úton próbálnak megegyezni.

A Megrendelő köteles a szolgáltatást rendeltetésszerűen használni. Rendeltetésellenes használatnak minősül az alábbi magatartások tanúsítása:

Fenyegetések: A szolgáltatás igénybevétele bármilyen anyag átvitelére (e-mailen, feltöltéssel, vagy bármely más módon), amely testi sértéssel fenyeget, illetőleg annak elkövetésére, rongálásra bújt fel, illetve gyűlöletet kelt a társadalom bármely csoportjával szemben. Ez a magatartásforma magában foglalja a másokkal folytatott kommunikációt, melynek szándéka a társadalomellenes tevékenység tervezése.

Zaklatás: A szolgáltatás igénybevétele olyan anyag továbbítására (e-mailen, feltöltéssel, vagy bármely más módon), amely más felhasználót vagy a társadalom más tagját zaklatja.

Kiskorúaknak okozott sérelem: A szolgáltatás felhasználása kiskorúaknak okozott sérelem előidézésére vagy annak megkísérlésére, ideértve különösen a gyermek pornográfiát vagy szexuális tolakodást, bűntető feljelentést vonhat maga után.

Hamisítás és más személy színlelése (megszemélyesítése): A hálózati azonosító fejlécek és információk félrevezető vagy megtévesztő szándékkal történő kiegészítése, eltávolítása vagy megváltoztatása, illetve valamely személy színlelése hamis fejléccel vagy egyéb azonosító információval.

E-mail/Hírözön: Rosszindulatú szándék más felhasználó elektronikus posta szolgáltatásának vagy hír média alkalmazásának megakadályozására.

E-mail/Üzenethamisítás: A szolgáltatásból származó, vagy azon keresztülhaladó bármely elektronikus küldemény üzenet fejlécének részben vagy egészben történő meghamisítása.

Kéretlen reklámok, kereskedelmi e-mail/ Önkényes tömeg e-mail (SPAM) küldése: A szolgáltatás felhasználása bármilyen kéretlen reklám, kereskedelmi vagy egyéb tömeges e-mail továbbítására.

A USENET SPAM alkalmazása: A szabályokat és előírásokat megszegő, bármely hírcsoportnak vagy levelezési lista alapszabályának ellentmondó üzenetek vagy reklámok postázása. A hírcsoport vagy levelező lista szabályai által elfogadható, vagy a címzett által igényelt kereskedelmi üzenetek megengedettek.

Jogosulatlan hozzáférés: A Szolgáltató szolgáltatásának mások hozzáféréséhez történő hozzáférésre, vagy annak megkísérlésére, illetőleg a Szolgáltató vagy más személy, számítógép, szoftver vagy hardver, elektronikus kommunikációs rendszerének vagy telekommunikációs rendszerének biztonsági rendelkezéseinek feltörésére vagy annak megkísérlésére történő alkalmazása, tekintet nélkül arra, hogy a behatolás adatok károsulását vagy veszteségét eredményezte-e.

Személyes adat gyűjtése: A Szolgáltató szolgáltatásának igénybevétele harmadik fél személyes adatainak gyűjtésére vagy annak megkísérlésére a harmadik fél tudomása és beleegyezése nélkül. Bármely felhasználó, aki a fenti rendelkezést megszegi, a megfelelő hatósághoz kerül bejelentésre.

Hálózati zavar okozása vagy ellenséges tevékenység folytatása: A szolgáltatás igénybevétele bármely olyan tevékenységre, amely hatással lehet más felhasználók vagy rendszerek által történő Internet szolgáltatás igénybevételére. Ilyen tevékenység különösen a „szolgáltatás megtagadás” (DOS, Denial Of Service) és az „elosztott szolgáltatás megtagadás” (DDOS, Distributed Denial Of Service) támadások más hálózati hostok vagy egyéni felhasználók ellen. Más hálózati felhasználók, szolgáltatások vagy berendezés zavarása vagy akadályoztatása. Az előfizető felelős saját hálózatának biztonságos konfigurálásáért. Az előfizető semmilyen tevékenységgel, illetőleg annak hiányával nem engedheti, hogy mások saját hálózatát illegális vagy helytelen módon igénybe vehessék. Az előfizető semmilyen tevékenységgel illetőleg annak hiányával nem engedheti saját rendszerének olyan módon történő konfigurálását, hogy az módot adjon harmadik fél által történő illegális vagy helytelen alkalmazásra. A Szolgáltató nem tolerálja egyetlen előfizető mások Internet hozzáféréshez történő hozzáférésre, illetőleg más rendszerek biztonsági intézkedésein történő áthatolásra tett kísérletét sem, tekintet nélkül arra, hogy a behatolás okozott-e adat károsulást vagy veszteséget. Az előfizető tudomásának hiánya az ő berendezéséből származó ilyen tevékenységről nem mentesíti az előfizetőt a felelősség alól, és a szolgáltatás felfüggesztésre kerül a jogsértés orvoslásáig.

Megtévesztés: Magában foglalja a szándékos megtévesztést vagy félrevezető állításokat, írásos anyagokat, vagy tevékenységet, melynek célja a címzett által az ilyen állítások, írásos anyagok vagy tevékenységek értelmében történő cselekvés.

Csalárd tevékenység: A Szolgáltató szolgáltatásának igénybevétele csalárd ajánlatok tételére termékek, tételek vagy szolgáltatások eladásával vagy megvásárlásával kapcsolatban, illetőleg bármilyen pénzügyi csalás, mint például „piramis játék’, vagy egyéb lánc játékok elősegítése.

Vírusok és ellenséges szoftverek terjesztése: Minden olyan szoftver szándékos terjesztése, amely más személyeknek, adatoknak és/vagy számítógép rendszereknek kárt, zaklatást vagy kellemetlenséget okoz és/vagy erre törekszik.

Hálózati és személyi biztonság megsértése: A rendszer vagy hálózati biztonságot megszegő felhasználókat büntetőjogi és/vagy polgárjogi felelősség terheli. A Szolgáltató teljes mértékben együttműködik más rendszerek vagy hálózatok biztonsága megszegésének kivizsgálásában, és együttműködik a megfelelő hatóságokkal a feltételezett bűnügyi törvénysértések kivizsgálásában. A felhasználó azonosítás, vagy bármely host, hálózat vagy előfizetés biztonságának kijátszására tett minden kísérlet (például, adatokhoz történő hozzáférés jogosultság nélkül, szerverre vagy előfizetésre történő bejelentkezés vagy annak használata erre vonatkozó kifejezett jogosultság nélkül, valamint más hálózatok biztonságának szondázása, stb.) rendeltetésellenes használatnak minősül. A biztonsági rendszerek feltörésére kialakított eszközök használata, (például jelszó kitaláló, vagy hálózati szondázó programok, stb.), és ezek terjesztése rendeltetésellenes használatnak minősül.

Hálózati teljesítmény túlzott lekötése: A szolgáltatás nyújtása osztott erőforrások alapján működik. A hálózati erőforrások túlzott használata, vagy helytelen alkalmazása az egyik ügyfél által negatív hatással lehet az összes többi ügyfélre. A hálózati erőforrások helytelen igénybevétele olyan módon, hogy az káros hatással bírjon a hálózati teljesítményre rendeltetésellenes használatnak minősül. Minden rendeltetésellenes használat a szolgáltatás korlátozását vonja maga után.

A korlátozás időtartama alatt az Előfizető nem mentesül a díjfizetés alól.

VIS MAIOR

Egyik fél sem felel a szerződés szerinti kötelezettsége teljesítéséért azon esetekben, amikor olyan, mindkét fél érdekkörén kívül eső, előre nem látható körülmények (vis maior) merülnek fel, amelyek megakadályozzák a szerződés teljesítését. Ilyen körülmények: háborús cselekmények, lázadás, szabotázs, robbantásos merénylet, vagy más szükséghelyzet, elemi csapás, árvíz, tűzvész, villámcsapás, illetve más természeti katasztrófa, munkabeszüntetés, a honvédelmi törvény, rendőrségi törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés.

A teljesített szolgáltatások számlájának kiegyenlítése alól ezen események sem jelentenek mentességet.

Az Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének időpontja: 2013.01.01. Érvényes a következő módosítás hatályba lépéséig.

Budapest, 2013. január 1.